„Cienka kapitalizacja” – zmiany od 01.01.2015!

Prezydent podpisał już ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Zawarto w niej kolejne zmiany doprecyzowujące i dostosowujące polskie przepisy do przepisów stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

Między innymi chodzi o tzw. „cienką kapitalizację”.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

  1. rozszerzenia listy podmiotów objętych tymi przepisami – nie tylko podmioty powiązane bezpośrednio ale i pośrednio, przy czym udział podmiotu powiązanego pośrednio ustalany na zasadach stosowanych na potrzeby cen transferowych.
  2. zmiana sposobu liczenia wartości odsetek wyłączonych z kosztów podatkowych – do tej pory stosowano relację poziomu zadłużenia wobec podmiotu powiązanego i 3-krotności kapitału zakładowego (proporcja 1:3). Od stycznia wartość odsetek podatkowych należy ustalić w oparciu o relację wartości zadłużenia i wartości kapitału własnego (proporcja 1:1). Ustawa nie definiuje pojęcia „kapitału własnego”, ale podaje co na pewno nim nie jest.
  3. doprecyzowanie pojęcia „zadłużenie”, które nie dotyczy już tylko pożyczek.
  4. wprowadzenie przepisu przejściowego określającego, że dla pożyczek faktycznie wypłaconych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów stosuje się stare.
  5. propozycja rozwiązania alternatywnego, odnoszącego się do sposobu liczenia odsetek podatkowych, opartego na działaniu: (stopa referencyjna NBP + 1,25 punktu procentowego) x (wartość podatkowa aktywów + wartość nominalna pożyczek). Wartość tak wyliczonych odsetek nie może przekroczyć w roku 50% zysku operacyjnego ustalonego według zasad rachunkowości. Odsetki nie zaliczone do kosztów w danym roku mogą być zaliczane w kolejnych 5, następujących po sobie latach podatkowych. Decyzję o wyborze tej formy wyznaczania wartości odsetek podatkowych należy złożyć pisemnie do urzędu skarbowego.

Czytaj więcej: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/koszty/694766,Niedostateczna-kapitalizacja-zmiany-od-2015-roku.html

Opublikowano: 14.12.2014
Skontaktuj się z nami Napisz do nas i przekonaj się że warto z nami współpracować
napisz do nas